تاییدیه صلاحیت همکاری : مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

 

تاییدیه محصول درایو شفت فیبر کربن : نیروگاه شازند

تایید رضایت : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

تایید ورضایت از کارکرد درایو شفت : COMPOSITE DRIVE SHAFT

 

تاییدیه نیروگاه رامین اهواز