ساخت قطعات با فرز cnc  4   چهار محور 

ساخت قطعات با فرز cnc  تا طول  120 سانتیمتر