برای غلبه بر  عدم هم محوری (ناهمراستایی محوری و شعاعی)  و جلوگیری از آسیب های ناشی از  بارهای دینامیکی، از المان دیسکی فلکسیبل استفاده می شود.شیمز پلیت های  شرکت پارسا کامپوزیت ایرانیان جهت استفاده بهمراه درایو شفت های فیبر کربن ( کامپوزیتی ) یا غیر کامپوزیتی ، در ابعاد و ظرفیت های گوناگون  مطابق شرایط  بارگزاری  طراحی و ساخته می شوند. 

 

 

 

شمیز پک   –   کوپلینگ – کاپلینگ

composite driving shaft

shims plate

flexible element

  stainless steel shims pack

فلکسیبل المنت 

فلکسیبل دیسک