از مهمترین عوامل موثر در طراحی و ساخت قطعات تولید شده به روش filament winding نحوه قرار گیری الیاف و میزان کشش الیاف حین پیچش میباشند. برای کنترل مقدار کشش الیاف، ترمزهای مغناطیسی یا اصطکاکی در مسیر الیاف قرار داده می‌‌‌شود. دستگاه‌‌‌های کشش الیاف، باید قابلیت کنترل مقدار کشش ، ثابت نگهداشتن مقدار کشش حتی در صورت تغییر قطر قرقره های الیاف (ودر صورت شل شدن، برگشت الیاف به حالت اولیه) را داشته باشد.

مخازن کامپوزیتی از دو قسمت اصلی لایه داخلی (لاینر) و پوسته کامپوزیتی ساخته میشوند. لاینر از جنس فلز و یا پلیمر   و پوسته از الیاف شیشه ؛ کربن ؛ ویا کولار ساخته میشود.

توانمندی شرکت :

  • طراح و تولید کننده مخازن تحت فشار کامپوزیتی تا فشار کار ۸۰۰ بار
  • طراح و تولید کننده تنشنر (سیستم تنظیم کننده کشش الیاف )