توانمندی شرکت :

ساخت ماشین پیچش الیاف با کنترل CNC

ماشین پیچش الیاف 2 محوره برای پیچش لوله قابل استفاده است

نرم افزار کامپیوتری  تولید برنامه که توسط کارشناسان  شرکت نوشته شده است همراه دستگاه تحویل می شود.

filament winding machine with 2 axis