توانمندی شرکت :

ساخت ماشین پیچش الیاف با کنترل CNC

ماشین پیچش الیاف 3  محوره برای پیچش لوله، مخزن، مخروط قابل استفاده است

نرم افزار کامپیوتری  تولید برنامه که توسط کارشناسان  شرکت نوشته شده است همراه دستگاه تحویل می شود.

filament winding machine with 3 axis