توانمندی شرکت :

ساخت ماشین پیچش الیاف با کنترل CNC  چهار محوره

ماشین پیچش الیاف 4 محوره برای پیچش لوله، مخزن و تمامی قطعات قابل پیچش  قابل استفاده است.

از مزایای این ماشین افزایش کیفیت و آرایش منظم باند الیاف روی کار می باشد.

نرم افزار کامپیوتری  تولید برنامه که توسط کارشناسان شرکت نوشته شده است همراه دستگاه تحویل می شود.

filament winding machine with 4 axis