رشته پیچی filament winding

رشته پیچی (FILAMENT WINDING) : فرایندی است که در آن دسته ای از الیاف پیوسته پس از آغشته شدن به رزین بطور منظم و با آرایشی از قبل تعیین شده به دور یک مندرل (MANDREL) دوار پیچانده میشوند . پس از پخت رزین مندرل خارج میگردد .تقریبا تمامی قطعاتی که…