کوپلینگ دیسکی – شیمز پلیت

برای غلبه بر  عدم هم محوری (ناهمراستایی محوری و شعاعی)  و جلوگیری از آسیب های ناشی از  بارهای دینامیکی، از المان دیسکی فلکسیبل استفاده می شود.شیمز پلیت های  شرکت پارسا کامپوزیت ایرانیان در ابعاد و ظرفیت های گوناگون  مطابق شرایط  بارگزاری درایو شفت و کوپلینگ دیسکی طراحی و ساخته می شوند.