طراحی و ساخت درایو شفت فایبر کربن 

طراحی و ساخت درایو شفت فایبر کربن 

carbon fiber drive shaft