ساخت انواع لوله و  اتصالات  PVC + FRP 

با بهترین کیفیت و بهترین مواد اولیه 

ساخت اتصالات مایتری