گاردان کامپوزیتی Drive Shaft

carbon fiber drive shaft
carbon fiber drive shaft

محور کامپوزیتی 

درایو شفت فیبر کربنی 

گاردان کامپوزیتی فایبر کربن